Tre faktorer som genererer indre motivasjon

Skrevet av: Emilie Haugen
Systemutvikling
UX design

Arbeidslivet utvikler seg i en retning med høyere krav, tempo og press overfor de ansatte. For å henge med i utviklingen og overleve dagens marked er forventninger til kvalitet og effektivitet i arbeidet som leveres høye. Særlig i tech-bransjen skjer utviklingen i rekordfart, noe som skaper et desto høyere press på IT-konsulentene. Presset kan raskt gjøre arbeidshverdagen for en IT-konsulent svært krevende, og da er det arbeidsgivers ansvar å komme på banen for og sikre et godt arbeidsmiljø og trivsel hos den enkelte. For at dette skal være gjennomførbart er vi nødt til å være proaktive i måten vi jobber på. Å skape et fundament hvor behov som gir indre motivasjon dekkes bidrar til å skape trivsel på arbeidsplassen. Dette omhandler behovet for autonomi (selvbestemmelse), tilhørighet og kompetanse. Er disse behovene dekket, går resten av seg selv — konsulenten har indre motivasjon til å prestere i jobben.

I Dfind Consulting jobber vi kontinuerlig med å tilrettelegge for økt indre motivasjon for alle ansatte. I Great Place to Work 2021 nådde vi andreplassen. Gjennom tilbakemeldinger visste vi allerede at vi var gode, men å motta dette kvalitetsstempelet ble enda en bekreftelse på at vi gjør så mye riktig. I rapporten fremkommer det at de beste arbeidsplassene blant annet er særlig gode på å skape tilhørighet og fellesskap, å involvere og lytte til samt å være fleksible, vise tillit og støtte overfor hver enkelt. Resultatene skiller seg sterkt ut fra gjennomsnittsbedriften. Dette arbeidet skal vi i Dfind Consulting selvfølgelig fortsette med!

Foto av Priscilla Du Preez fra Unsplash

Autonomi. Muligheten til selvbestemmelse, det å selv kunne styre egen arbeidshverdag i størst mulig grad. En som har innvirkning på egen arbeidssituasjon opplever tilfredshet i større grad enn en som ikke har det. Fokuset vårt er hele tiden å finne oppdrag konsulentene selv ønsker seg inn i. Alt som kreves er en tilgjengelig arbeidsgiver som lytter til den enkeltes ønsker og behov før konsulenten settes i prosjekt. Ved å gjøre dette vil den enkelte føle på økt motivasjon og få en naturlig indre drive til å utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte. Dette øker produktivitet, gir bedre resultater som igjen påvirker egen mestringsfølelse og trivsel. Konsulenten befinner seg i en spiral av positive effekter, noe som øker sannsynligheten for at både konsulent og kunde blir fornøyd.

Tilhørighet handler om følelsen av å være en del av noe større. Dette handler om tilknytningen en har til kollegaer, men også tilknytningen en har til selskapet. Jo sterkere tilknytning jo større blir ønsket om å bli værende i selskapet Men hvordan får man dette til når konsulenten tilbringer mesteparten av sin arbeidstid ute hos kunde? Det sier seg selv at dette er mer utfordrende i konsulentselskaper enn i andre selskaper. Å bygge relasjoner mellom ansatte for å skape fellesskap innad i selskapet er viktig, hvor kultur er et nøkkelord. Å skape kultur for sosiale sammenkomster som appellerer til alle er krevende når behovene er ulike — arrangementene skal treffe både de som ønsker fotballturnering og de som vil løpe holmenkollstafetten, de som ønsker sjakkturnering og de som vil spille poker. Covid-19 har lært oss at følelsen av tilhørighet kan skapes og opprettholdes hjemme i stua, enten gjennom digitale kaffeprater eller virtuell lønningspils. Det er likevel ikke til å legge skjul på at vi ser frem til å kunne møtes mer fysisk fremover nå som samfunnet gradvis gjenåpnes. Hos oss har vi lyktes i å etablere et arbeidsmiljø i selskapet der hver ansatt føler seg som en del av fellesskapet. Årshjulet er fylt med sosiale eventer av både sportslig og festlig karakter, inkludert utenlands- og hytteturer.

Følelsen av tilhørighet i form av tilknytning til selskapet er også viktig. Føler du deg som en liten brikke i et digert puslespill, eller som en nøkkelperson som er avgjørende for å drive selskapet fremover? I et stort selskap kan man fort føle seg usynlig. I et mindre selskap er det enklere å ivareta en personlig profil der hver enkelt blir sett og satt pris på. Flat struktur og det faktum at “alle kjenner alle” gjør muligheten for å påvirke betydelig større, noe som igjen styrker den enkeltes tilknytning til selskapet. Kort vei til beslutning og mulighet til å påvirke egen karriereutvikling opplever vi at styrker følelsen av å være en viktig bidragsyter for selskapets utvikling.

Kompetanse innebærer følelsen av å mestre arbeidsoppgaver og å utvikle egen kompetanse. Det er viktig at forventningene til arbeidet som utføres samsvarer med kompetansen du som konsulent innehar. Ingenting er vel mindre motiverende enn å føle at du ikke strekker til eller ikke leverer resultatene som forventes av deg? Hos oss jobber konsulentene tett med et salgsteam som lytter til ønsker og behov for å finne riktig kunde og prosjekt. På den måten sikrer vi samsvar mellom forventninger, ønsker og kompetanse. Men hvor går egentlig grensen til hva som skaper mistrivsel som følge av manglende mestringsfølelse og hva som utfordrer deg såpass at du føler på kompetanseutvikling. Dette er en hårfin balanse. Kompetanseutvikling er det andre aspektet ved kompetanse som genererer indre motivasjon. For å fremme kompetanseutvikling er det viktig med utfordringer. Å få bryne seg på utfordringer en ikke har jobbet med før, komplekse arbeidsoppgaver og lignende er avgjørende for å oppnå indre motivasjon. Da er det arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at utviklingen går smidig, at det er rom for å feile og mulighet til å være en del av et team du kan lære av. Særlig viktig er dette i tech-bransjen hvor utviklingen skjer i rekordfart. Sterkt fagmiljø innad i selskapet og mobilisering av kompetanse er viktige faktorer for å fremme kompetanseutvikling. Gjennom fagkvelder kan kunnskap, erfaringer og kompetanse deles med hverandre slik at man sammen utvikler seg. Mulighet for å kunne delta på foredrag og seminarer, ta de sertifiseringene man ønsker, og ha tilgang på nødvendig utstyr for å best mulig kunne utføre jobben sin er også viktig for å fremme kompetanseutvikling. Uten utfordringer og tilskudd til egen kompetanse vil mange føle på stagnasjon og kjedsomhet. Likevel er det viktig å huske at menneskers behov er ulike. Selv om én utvikler motiveres av komplekse, “umulige” arbeidsoppgaver, vil en annen motiveres av forutsigbarhet og rutine.

For å oppsummere viser empiri at ved å legge til rette for autonomi, tilhørighet og kompetanse på arbeidsplassen øker de ansattes motivasjon og tilfredshet. De tre faktorene er nært knyttet til hverandre. Følelse av tilhørighet gjennom relasjonsbygging skaper trygghet som for mange gjør det enklere å fremme forslag, å diskutere uten å være redd for mottakerens respons og lignende. Samtidig vil flat struktur og kort vei til beslutning gjøre det enklere å i det hele tatt komme i kontakt med rett person for eventuelle beslutninger. Følelse av tilhørighet påvirker med andre ord også autonomi. Tilsvarende vil tilrettelegging for kompetanseutvikling øke følelsen av autonomi, og vise versa. Å generere indre motivasjon krever dermed ikke nødvendigvis så mye innsats fra arbeidsgiver. Ved å være oppmerksom og lytte til de ansatte er mye gjort. Arbeidsgleden den enkelte da føler vil øke den enkeltes kapasitet og produktivitet. Sånn blir effektene en oppadgående spiral som gagner både den enkelte, kunden og selskapet. Konsulentenes trivsel er alltid prioritet nummer èn — vi er et konsulenthus av konsulenter, for konsulenter.


Tre faktorer som genererer indre motivasjon was originally published in Dfind Consulting on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.